VR 2017/66 Indiening gronden. Roodlichtgedraging.

De advocaat-generaal heeft verzocht om uitstel voor het indienen van gronden. De griffier van het hof heeft per brief van 6 augustus 2015 uitstel verleend voor een termijn van twee weken. Op 27 augustus 2015 heeft de gemachtigde van de advocaat-generaal aangegeven de brief van 6 augustus 2015 - waarbij uitstel is verleend voor twee weken - niet te hebben ontvangen en heeft het beroep alsnog van gronden voorzien. Op basis van de stukken in het dossier is het hof niet in staat om vast te stellen of de brief, waarbij uitstel voor het indienen van gronden is verleend aan de advocaat-generaal, daadwerkelijk aan de advocaat-generaal is verzonden. Een afschrift van die brief, met daarop vermeld de datum en 'afschrift', volstaan daartoe - in het licht van het ontbreken van een verzendadministratie - niet. Hieruit blijkt immers niet of de desbetreffende brief daadwerkelijk is verzonden. Gelet hierop is het hof van oordeel dat de gronden van het hoger beroep tijdig zijn ingediend.Aan de betrokkene is een administratieve sanctie opgelegd ter zake van “niet stoppen voor rood licht bij driekleurig verkeerslicht”. De betrokkene heeft aangevoerd dat hij aansloot bij traag verkeer waardoor hij even tot stilstand kwam onder het verkeerslicht met de achterwielen nog voor de stopstreep. In de tussentijd is het verkeerslicht waarschijnlijk op rood gesprongen, wat hij niet heeft kunnen zien omdat de cabine al onder het verkeerslicht door was. Gelet op de foto's van de gedraging en de gegevens in het inspiegelbeeld is naar het oordeel van het hof komen vast te staan dat de gedraging is verricht. Er is niet gebleken van zodanige omstandigheden waaronder de gedraging is verricht, dat het opleggen van een sanctie niet te billijken valt. Dat er sprake was van langzaam rijdend verkeer op de kruising, rechtvaardigt dat oordeel in ieder geval niet. Van een bestuurder mag worden verwacht dat hij zich tijdig oriënteert op de naderende verkeerssituatie, zodat hij in staat is zijn snelheid en zijn positie op de weg indien nodig aan te passen. Indien de betrokkene had geanticipeerd op het verkeerslicht, had hij er voor kunnen - moeten - kiezen om vóór de stopstreep te wachten tot het langzaam rijdende verkeer de kruising had vrij gemaakt én het verkeerslicht (opnieuw) groen licht ging uitstralen.

 

 

De volledige uitspraken en artikelen uit Verkeersrecht zijn beschikbaar voor abonnees.
In de rechter menubalk kunt u met uw emailadres en wachtwoord inloggen.

Nog geen abonnee? Klik op onderstaande button 'Abonneren' zodat ook u toegang heeft tot de meest recente uitgave en het archief van Verkeersrecht.

Abonneren