ZOMEREDITIE VERKEERSRECHT

Let op: de dubbele zomereditie van Verkeersrecht verschijnt dit jaar omstreeks 26 augustus.

 

VR 2017/68 Bestuurlijke sanctie. Dwangbevel. Verzet.

Bestuurlijke sanctie. Beslag op inkomen tot beslagvrije voet. Betrokkene heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat hij door een beslag tot de beslagvrije voet niet in staat was de sanctie in één keer te voldoen. De officier van justitie had in redelijkheid niet tot het uitvaardigen van een dwangbevel kunnen komen. ....Lees meer

VR 2017/69 Dood door schuld. Vrachtauto. File. Kop-staartbotsing.

Verdachte botste met zijn vrachtauto achterop een langzaam rijdende of stilstaande personenauto. Kennelijk heeft hij zijn aandacht onvoldoende op de weg gericht waardoor hij niet heeft gezien dat er vóór hem een personenauto langzaam reed dan wel stilstond op de weg. Hierdoor heeft hij niet op tijd geremd dan wel een uitwijkmanoeuvre gemaakt. Deze aspecten maken dat verdachte in aanzienlijke mate onvoorzichtig en onachtzaam aan het verkeer heeft deelgenomen, waardoor hij een ongeval heeft veroorzaakt waarbij een personenauto is geraakt en ten gevolge waarvan twee personen zijn overleden.Van...Lees meer

VR 2017/70 Overschrijding redelijke termijn in belastingprocedures. Overzichtsarrest.

In 2011 heeft de Hoge Raad (HR) aanvaard dat wanneer de procedure in een belastingzaak onredelijk lang heeft geduurd, hiervoor in beginsel een recht op immateriële schadevergoeding bestaat. De HR gebruikt het onderhavige arrest om de jurisprudentie op dit punt te consolideren en te beslissen op enkele overgebleven vragen. (1) Het uitgangspunt: de rechtszekerheid maakt dat de procedure binnen een redelijke termijn moet worden afgerond. (2) Aanvang en einde van de termijn: de in aanmerking te nemen termijn vangt in beginsel aan wanneer de inspecteur het bezwaarschrift ontvangt en eindigt...Lees meer

VR 2017/71 Helikopterongeval; stroomuitval; schadevergoeding gemeenten; geen doorkruising bestuursrecht.

In 2007 is een Apache gevechtshelikopter tegen hoogspanningsleidingen aangevlogen. Verweerders in cassatie, een viertal gemeenten, hebben daardoor schade geleden, onder meer door grootschalige stroomuitval. De gemeenten hebben van de Staat op grond van de Wet rampen en zware ongevallen (Wro) en het Besluit Rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten (Brbb) een kleine vergoeding gekregen en de Staat heeft geweigerd een verdere vergoeding op privaatrechtelijk grondslag toe te kennen. Het hof heeft de vorderingen van de gemeenten integraal toegewezen en daartoe overwogen dat...Lees meer

VR 2017/72 Val over stroomkabels, aansprakelijkheid wegbeheerder.

Eiseres liep in 2009 over de markt en is gestruikeld over stroomkabels op de stoep. De kabels waren eigendom van de marktkraamhouders en waren bevestigd aan een elektriciteitskast van de gemeente. Eiseres stelt de gemeente aansprakelijk op grond van zowel 6:162 als 6:174 BW. Het hof heeft aansprakelijkheid op beide gronden afgewezen. Ten aanzien van 6:174 heeft het hof overwogen dat de openbare weg een opstal is, maar dat dit niet geldt voor de stroomkabels of de elektriciteitskast. Deze zijn daar immers niet aanwezig ten behoeve van de weg of het verkeersgebruik. Daarom kan in het midden...Lees meer

Pagina's