ZOMEREDITIE VERKEERSRECHT

Let op: de dubbele zomereditie van Verkeersrecht verschijnt dit jaar omstreeks 26 augustus.

 

VR 2017/78 Aardbevingen Groningen, immateriële schade, aantasting in de persoon op andere wijze (ernstige inbreuk op fundamenteel persoonlijkheidsrecht).

Twee groepen eisers hebben zowel de NAM als de Staat aansprakelijk gesteld in verband met de aantasting van hun woongenot die voortvloeit uit de aardbevingen in het zgn. Groningenveld. Vrijwel alle eisers wonen of hebben gewoond boven het Groningenveld. Bij de feiten bespreekt de rechtbank de geschiedenis van de aardbevingenproblematiek in Groningen. Daarbij komen onder meer aan de orde een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 november 2015, waarin bij wijze van voorlopige voorziening een drastische vermindering van de hoeveelheid te winnen gas werd...Lees meer

VR 2017/79 Arbeidsongeschiktheidsverzekering, whiplash, dekkingsgeschil, uitleg polisvoorwaarden.

Eiseres heeft bij gedaagde een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Het gaat om een sommenverzekering. Blijkens de algemene voorwaarden is voor uitkering vereist dat de verzekerde arbeidsongeschikt is als gevolg van een medisch objectiveerbare ziekte of aandoening. Eiseres is in 2010 met haar auto frontaal op een andere auto gebotst en heeft daarna verschillende klachten ontwikkeld. Een medisch adviseur van gedaagde heeft haar onderzocht en vastgesteld dat er in het geheel geen objectiveerbare aandoening kan worden gevonden. Gedaagde heeft vervolgens dekking geweigerd en daarbij...Lees meer

VR 2017/80 Zorgplichtschending; aansprakelijkheid voor ondergeschikte; algemene voorwaarden (exoneratie); oproepen verzekerde bij directe actie.

Eiser bezocht met enkele vrienden een concert in Zeeland. Op het terrein werd gebruikgemaakt van zgn. Gators, kleine terreinwagentjes met plaatsen voor twee personen. X reed in opdracht van de organisatie op een Gator en kwam eiser en Y tegen die hem vroegen of zij mee mochten rijden. X weigerde dit. Y is desondanks op de bijrijdersstoel gaan zitten en eiser is achterin geklommen. X is daarop gaan rijden en toen hij een talud opreed is eiser uit de Gator gevallen, waarbij hij hersenletsel heeft opgelopen. Eiser stelt onder meer de organisator van het festival, de eigenaar van de Gator en de...Lees meer

VR 2017/81 Gestolen autosleutel, ramkraak, 'laten rijden'?

Op 25 september 2011 is ingebroken bij X, waarbij onder meer de sleutels van een Mini Cooper zijn gestolen. In oktober 2011 is voorts de Mini gestolen, waarmee vervolgens een ramkraak is gepleegd. Het Waarborgfonds heeft de daarbij ontstane schade vergoed aan de benadeelden en wil deze nu verhalen op X en haar verzekeraar. Alle vorderingen in dat verband steunen op de stelling dat gedaagde onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen om te voorkomen dat de Mini na de eerdere inbraak gestolen zou worden. Als gevolg van deze gebrekkige sleuteldiscipline is volgens het Waarborgfonds sprake van...Lees meer

VR 2017/82 Witlox-zaak; dubbel declareren door belangenbehartiger; strijd met goede zeden.

Gedaagde is letselschadeslachtoffer. Zijn belangen tegenover de aansprakelijke verzekeraar zijn behartigd door mr. Witlox. In de overeenkomst tussen gedaagde en Witlox wordt Witlox enerzijds gemachtigd om zijn kosten rechtstreeks bij de verzekeraar in rekening te brengen. Anderzijds wordt bepaald dat gedaagde 25% van de betaalde schadevergoeding verschuldigd is, zonder dat deze wordt verrekend met door de verzekeraar betaalde vergoedingen voor de buitengerechtelijke kosten. Witlox heeft ruim € 7.500,- gedeclareerd bij de verzekeraar en voorts de "succesfee" van € 7.000,- in mindering gebracht...Lees meer

Pagina's