VR-kort *

Minister Blok gaat strafmaat ernstige verkeersdelicten verhogen

Minister Blok van Veiligheid en Justitie bereidt wetgeving voor om de maximale strafmaat te verhogen voor een aantal ernstige verkeersdelicten. Dat schreef hij onlangs aan de Tweede Kamer. Het gaat om rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval, rijden zonder (geldig) rijbewijs en gevaarlijk rijgedrag zonder ernstige gevolgen. Ook zal in het wetsvoorstel op een andere manier invulling gegeven worden aan het begrip roekeloosheid in de Wegenverkeerswet 1994, zodat meer situaties waarin roekeloos wordt gereden kunnen worden bestraft. Tot slot wil hij mogelijk maken dat de politie meer opsporingsbevoegdheden krijgt in situaties waarin bestuurders zijn doorgereden na een ernstig ongeval met letsel of erger tot gevolg.

Betere aanpak drugsgebruik in het verkeer

Weggebruikers kunnen sinds 1 juli 2017 gecontroleerd worden op drugsgebruik met behulp van een speekseltester. De politie gaat dit nieuwe instrument de komende tijd gefaseerd inzetten in het verkeer. Met behulp van de speekseltester kan beter worden gecontroleerd op drugsgebruik in het verkeer. Vanaf 1 juli gelden wettelijke limieten voor amfetamine, methamfetamine, MDMA, MDEA, MDA, cocaïne, opiaten (morfine/heroïne), cannabis (THC) en GHB-achtige stoffen. Voor een combinatie van drugs of een combinatie van drugs met alcohol gelden nullimieten.

Nieuwe regels ministerie van Infrastructuur en Milieu per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 heeft Nederland 14 nieuwe verkeersborden en is een bromfietskenteken verplicht voor speed-pedelecs. Dit zijn enkele wijzigingen in regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
De nieuwe borden zijn vooral bedoeld om meer duidelijkheid te bieden aan weggebruikers. Nu worden vaak in verschillende gemeenten nog diverse borden gebruikt voor identieke situaties, wat tot verwarring kan leiden.

Zorgschade: een zoektocht naar knelpunten en oplossingen

In 2014 werd ter consultatie een wetsvoorstel geopenbaard dat beoogde de positie van letselschadeslachtoffers en hun naasten te verbeteren. Het voorstel voorzag, behalve in een recht op vergoeding van affectieschade, in een regeling ter zake van vergoeding van zorg die door naasten aan een gekwetste is of wordt verleend (mantelzorg of informele zorg). Vanwege bedenkingen bij dit laatste onderdeel is dit bij de indiening van het uiteindelijke voorstel inzake de vergoeding van affectieschade in 2015 afgekoppeld.

Is een letselschade-uitkering verknocht?

In deze bijdrage wordt onderzocht of een letselschaderechthebbende de bij een vaststellingsovereenkomst bepaalde uitkering ineens bij echtscheiding moet delen met zijn echtgenoot. Of, met andere woorden, bij de ontbinding van de gemeenschap een letselschade-uitkering verknocht is. Daartoe wordt eerst een overzicht van de criteria die van belang zijn bij het beoordelen van de verknochtheid gegeven. Aan de orde komen vervolgens het smartengeld, de geldsom, het verlies van verdienvermogen en het tijdstip van uitkering

Pagina's