VR-kort *

Personenschade: toekomstgerichte vergoeding en herstel van keuzevrijheid

In deze bijdrage wordt onderzocht wat de huidige vormen waarin personenschade veelal wordt uitgekeerd nog te maken hebben met schadevergoeding. Daartoe wordt eerst aandacht besteed aan de vraag of de nadruk op schadevergoeding, de ‘som ineens’ en daarmee ‘een zak met geld’ wel voor de hand ligt nu het veelal primair om herstel gaat. Vervolgens wordt nader ingegaan op de schadebegroting waaruit blijkt dat het klassieke beeld dat zaakschade abstract wordt begroot en personenschade juist concreet behoorlijk moet worden bijgesteld

Expert shopping en de tuchtrechter

Mag een advocaat die namens de verzekeraar voor een ziekenhuis optreedt buiten de patiënt om aan een arts de opdracht geven om op basis van medische stukken een deskundigenbericht uit te brengen? En mag de arts die opdracht aannemen en uitvoeren zonder de patiënt daarin te kennen? De patiënt die door de haar betreffende rapportage werd verrast diende tuchtklachten in tegen de advocaat en tegen de twee artsen die de betreffende opdrachten aanvaardden en uitvoerden. De klachten werden afgewezen. De vraag is of de tuchtrechter wel voldoende rekening heeft gehouden met het recht op bescherming van persoonsgegevens.

Inzage- en blokkeringsrecht van het advies van de medisch adviseur bij de verzekeraar bij letselschade: een persoonlijkheidsrecht bij uitstek van de patiënt/cliënt

Het inzagerecht en het blokkeringsrecht zijn persoonlijkheidsrechten van de patiënt/cliënt ten aanzien van zijn medische gegevens. De wetgever ziet de WGBO (Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst) als een vastlegging van die persoonlijkheidsrechten en als een uitvoering van de opdracht die de wetgever op grond van art. 10 lid 2 en 3 van de Grondwet heeft. Die opdracht werd eveneens uitgevoerd middels de WPR (Wet PersoonsRegistraties), de voorloper van de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens), maar aan de WGBO komt in dit verband zelfstandige betekenis toe.

Nieuwe richtlijnen neuropsychologische expertise

In mei 2016 verscheen de nieuwe richtlijn neuropsychologische expertise. Deze richtlijn is uitgebracht door de sectie Neuropsychologie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en vervangt de oude richtlijn uit 2002.

Wat voor sancties passen bij de frauderende claimant?

Fraude wordt redelijk gemakkelijk en regelmatig gepleegd. Niet alleen door de verzekerde zelf, maar ook door degene die de verzekerde wegens een fout aansprakelijk stelt (de claimant). Een civielrechtelijke bestraffing voor de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde die in de relatie met zijn verzekeraar fraude pleegt, bestaat in art. 7:941 lid 5 BW: als hij partieel fraudeert vervalt in beginsel geheel het recht op uitkering voor zijn werkelijke schade.

Pagina's