VR-kort *

Circa 3 miljoen verkeersovertredingen in eerste vier maanden 2017

In de eerste vier maanden van 2017 zijn 2.938.509 verkeersovertredingen geconstateerd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat is iets minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toen werden 3.001.619 verkeersboetes opgelegd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden, fout parkeren en handheld bellen. Dat blijkt uit het eerste tertiaaloverzicht Wahv 2017.

Misbruik kentekens

Brief van de Minister van VenJ (20-04-2017) over het tegengaan van mogelijk misbruik van kentekenregistraties. Het CJIB heeft een analyse gedaan naar uitvalgegevens bij verkeersovertredingen die worden geconstateerd middels digitale camera’s op snelheid of roodlicht, waarbij het Nederlandse kenteken als gestolen, gesloopt of geëxporteerd staat geregistreerd of in het geval van een buitenlands kenteken geen informatie door de EU-Lidstaat uit de kentekenregistratie wordt verstrekt. In beide gevallen kan het CJIB hierdoor geen boetebeschikking uitsturen.

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat de opstelling van verzekeraars bij letselschade verhardt. Antwoord van Minister Blok (Veiligheid en Justitie)

Uit het meest recente tweejaarlijkse onderzoek dat het Verbond van Verzekeraars en het Personenschade Instituut van Verzekeraars hebben laten uitvoeren blijkt dat 91% van de zaken binnen twee jaar na de schademelding wordt afgerond. Uit dit onderzoek blijkt ook dat discussies over aansprakelijkheid in 5% van de gevallen de reden is voor een langere afwikkeling dan twee jaar. Dat de afronding in andere gevallen lang duurt, heeft veelal te maken met het bepalen van de omvang van de schade.

Materiële normering van personenschade

Materiële normering van personenschade is een belangrijk thema in het Nederlands schadevergoedingsrecht. Deze vorm van normering komt in beeld als een concrete wijze van begroting van schade lastig, zo niet onmogelijk is.
In dit artikel staat centraal wat de stand van zaken is met betrekking tot normering van personenschade en op welke wijze normering verder kan worden vormgegeven.
Het beeld is dat er een toenemend belang is van de normering van personenschade in de afgelopen vijftien jaar. Een voortrekkersrol daarin heeft De Letselschade Raad (gehad) die met een groot aantal richtlijnen is gekomen.

Wijze raad is halve daad of veel raad maar weinig baat? De impact van de Aanbevelingen van de Juristengroep op het wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in een collectieve actie

De Nederlandse classaction lijkt er nu echt aan te komen. Op 16 november 2016 heeft de minister van Veiligheid en Justitie het wetsvoorstel Afwikkeling van massaschade in een collectieve actie ingediend bij de Tweede Kamer. Aan deze indiening is een lang traject voorafgegaan. Een opmerkelijke stap in dit voortraject was de presentatie in december 2015 van de zogenaamde Juristengroep uitvoering motie Dijksma, met aanbevelingen die de minister richting moesten geven bij het opstellen van het Wetsvoorstel. Deze Aanbevelingen zijn gedaan naar aanleiding van de omvangrijke kritiek op het door de minister opgestelde Voorontwerp. Uit deze kritiek kwam naar voren dat er steun is voor de invoering van een collectieve schadevergoedingsactie als ‘stok achter de deur’, maar dat het Voorontwerp een aantal duidelijke gebreken vertoonde, zoals onvoldoende drempels om dubieuze claimclubs te weren en onvoldoende waarborgen om de aangesproken partij finaliteit te bieden.

Pagina's