VR-kort *

Whiplash en de zin en onzin van de Zwolsche Algemeene/De Greef-procedures

Het arrest Zwolsche Algemeene/De Greef van de Hoge Raad van 8 juni 2001 wordt in de literatuur veelal beschouwd als hét standaardarrest in het aansprakelijkheidsrecht als het gaat om het bewijs van klachten waarvoor een medische verklaring ontbreekt, zoals in dit geval het whiplashsyndroom. In de na dit arrest gevoerde schadestaatprocedure is het eveneens aangekomen op een gang naar de Hoge Raad, die op 20 december 2013 het arrest Zwolsche Algemeene/De Greef II heeft gewezen.

Het medisch advies: vordering tot inzage in strijd met het recht om in vrijheid en beslotenheid de verdediging voor te bereiden

Bij de behandeling van letselschadezaken, met name in geval van medische aansprakelijkheid, is het al dan niet verstrekken van medische adviezen vaak onderwerp van discussie. Over het algemeen is het de patiënt die het ziekenhuis verzoekt om inzage in een door diens medisch adviseur opgesteld medisch advies. Een patiënt stelt daartoe bijvoorbeeld een vordering in op grond van art. 843a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daarnaast wordt incidenteel een beroep gedaan op art. 35 Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Heeft een schadebehandelaar recht op inzage in een (concept) expertiserapport?

Steeds vaker doet zich in schaderegelingstrajecten de vraag voor of de schadebehandelaar van een verzekeraar inzage kan en mag hebben in een medisch expertiserapport dat op gezamenlijk verzoek van de verzekeraar en (de belangenbehartiger van) de benadeelde tot stand is gekomen. Hoewel de schadebehandelaar van de verzekeraar, die uiteindelijk belast is met de schadeafwikkeling, de wens en de behoefte daartoe heeft, acht de medisch adviseur van diezelfde verzekeraar zich niet vrij het rapport integraal aan de schadebehandelaar te geven. De schadebehandelaar beroept zich op de Medische Paragraaf van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), terwijl de medisch adviseur gebonden is aan (onder meer) de Beroepscode voor Geneeskundig Adviseurs werkzaam in particuliere verzekeringszaken en/of personenschadezaken (GAV) en de Richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens' van de KNMG.

Meer feiten en cijfers over (verkeers)overtredingen online bij CJIB

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) publiceert jaarlijks voortaan meer feiten en cijfers over het aantal verwerkte (verkeers)overtredingen online. Er wordt al langer periodiek bericht over de opgelegde verkeersboetes op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Gezien de interesse van de media en Wob-verzoeken bekijken het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Nationale Politie, het CJIB en het Openbaar Ministerie (OM) steeds of meer data direct toegankelijk gemaakt kan worden. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de handhaving.

Bijna 1 miljoen verkeersboetes naar het buitenland

In 2016 zijn 975.343 verkeersboetes verstuurd naar buitenlandse overtreders op Nederlandse wegen op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Dat is ongeveer 30% meer dan de 748.429 verkeersboetes die in 2015 naar een buitenlands adres zijn verzonden. Dat blijkt uit het periodieke Wahv-overzicht van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het ministerie van Veiligheid en Justitie over buitenlandse verkeersovertreders.

Pagina's