VR 2017/16 Letselschaderegeling in het Caribische deel van het Koninkrijk: een verkenning

VR 2017/16, Jaap Sap, Letselschaderegeling in het Caribische deel van het Koninkrijk: een verkenning

Hoe regel je een letselschadezaak? Het is een vraag die eigenlijk niet uit een boekje valt te beantwoorden. Veeleer is sprake van een scala aan gebruiken, gewoontes, normen, cultuur, alsmede van geschreven en ongeschreven regels. Binnen het Nederlandse rechtsgebied hebben we inmiddels een fijnmazig systeem van schaderegelen ontwikkeld. Er wordt daarnaast aan kennisuitwisseling gedaan, er wordt gewerkt aan normering en het slachtoffer wordt niet per se als “tegenpartij” gezien, maar als iemand die in zijn nood hulp en ondersteuning nodig heeft. Natuurlijk zijn er scherpe kantjes en worden...Lees meer

VR 2017/17 Spontane naleving van richtlijnen voor infrastructuur

Veel zaken in het verkeer worden geregeld op basis van het verkeersrecht; wetten en wettelijke regelingen zoals de Wegenverkeerswet en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Voor de inrichting van de infrastructuur zijn overheden in Nederland echter vooral aangewezen op beleidsregels van kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur CROW. Hun publicaties over weginrichting variëren van het algemene Handboek Wegontwerp (CROW, 2012) tot meer specifieke publicaties zoals Seniorenproof wegontwerp (CROW, 2011) en de Ontwerpwijzer Fietsverkeer (CROW, 2006, 2016). Deze...Lees meer

VR 2017/18 Ontzegging recht gebruikmaking rijbewijs op grondgebiedandere lidstaat.

Oostenrijkse betrokkene (gewone verblijfplaats in Oostenrijk) rijdt onder invloed van verdovende middelen op Duits grondgebied. Duitse autoriteiten hebben jegens betrokkene een maatregel genomen strekkende tot intrekking van haar Oostenrijkse rijbewijs op het Duitse grondgebied. De artikelen 2, lid 1, en 11, lid 4, tweede alinea, van richtlijn 2006/126 moeten aldus worden uitgelegd dat zij er zich niet tegen verzetten dat een lidstaat op wiens grondgebied de houder van een door een andere lidstaat afgegeven rijbewijs tijdelijk verblijft, weigert de geldigheid van dit rijbewijs te erkennen...Lees meer

VR 2017/19 Bestuurlijke sanctie. Stilstaan op trottoir.

Aan betrokkene is als kentekenhouder bij inleidende beschikking een administratieve sanctie opgelegd ter zake van “als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken (bijv. laten stilstaan op een trottoir/voetpad etc.)”. De gemachtigde van betrokkene - degene die het voertuig geleaset heeft - ontkent niet dat hij zijn voertuig op genoemde tijd en plaats heeft geparkeerd, maar voert aan dat hij geparkeerd stond op een verharde onbestemde ruimte tussen rijbaan en trottoir. Uit de zowel door de gemachtigde als door de verbalisant aangeleverde foto's leidt het hof het volgende af...Lees meer

VR 2017/20 Parkeren. Uitleg onderbord.

Aan de betrokkene is als kentekenhouder een administratieve sanctie opgelegd ter zake van “Voertuig parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders zonder parkeervergunning”. De betrokkene ontkent niet dat hij zonder vergunning heeft geparkeerd maar stelt dat dit niet verboden was. Hij voert daartoe aan dat de werking van het verkeersbord met betrekking tot de parkeerzone voor vergunninghouders is opgeheven doordat er bij de betreffende parkeerplaats een bord staat waaruit volgt dat die parkeerplek tussen 18.00 en 24.00 uur is bestemd voor mindervaliden. Niet betwist is dat de...Lees meer

Pagina's