VR 2016/182 Werkgerelateerde verkeersongevallen

VR 2016/182,  Werkgerelateerde verkeersongevallen, Saskia van Dijke

Enkele feiten op een rij. In het jaar 2014 zijn er naar schatting 20.700 personen in Nederland in het ziekenhuis terecht gekomen door een ernstig verkeersongeval. Daarnaast waren er in het jaar 2015 621 verkeersdoden. Het is de realiteit dat veel werknemers zich dagelijks in het verkeer begeven, zowel voor het woon-werkverkeer als voor vervoer dat gerelateerd is aan het werk of simpelweg omdat vervoer hun werk is. Hetzelfde geldt uiteraard voor zelfstandigen, een groeiende groep in Nederland.Vaak is er ingeval van een verkeersongeval een (mede)schuldige aan te wijzen en is dus verhaal van...Lees meer

VR 2016/183 Dood door schuld en het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Met ingang van 1 juli 2016 bestaat voor nabestaanden van slachtoffers van dood door schuld zoals bedoeld in artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW) en artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: WvSr) de mogelijkheid om een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming in te dienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven (hierna: het Schadefonds). Sindsdien zijn er zo’n 130 aanvragen ingediend en heeft het Schadefonds ongeveer veertig van dergelijke zaken afgehandeld. Hierna volgt een verslag van de eerste bevindingen.Lees meer

VR 2016/184 Bloedafname zonder voorafgaande verdenking alcoholgebruik.

A. Betekenis ‘onderzoek’ in art. 8 WVW 1994. Art. 359a Sv vormt het toetsingskader voor de gevolgen van het onbevoegd vragen van toestemming voor bloedonderzoek aan een persoon die niet wordt verdacht van overtreding van art. 8 WVW 1994. Het hof heeft vastgesteld dat zonder dat sprake was van verdenking van overtreding van art. 8 WVW 1994, bij verdachte zonder diens toestemming bloed is afgenomen voor onderzoek. Het hof heeft echter tevens vastgesteld dat de hulpofficier van justitie door wie toestemming is verleend voor het bloedonderzoek, niet naar willekeur heeft gehandeld omdat bij hem...Lees meer

VR 2016/185 Openbare weg. Spoorwegovergang.

Onbewaakte spoorwegovergang is voorzien van te openen klaphek en een blauw bord met het opschrift "Na gebruik overweg de hekken sluiten! Het niet sluiten van de overweg hekken kan worden bestraft met een boete van vijfhonderd gulden of met hechtenis van ten hoogste een maand. Dit volgens artikel 35, tweede lid, en artikel 43 van de Spoorwegwet."Uit overgelegde getuigenverklaringen blijkt het gebruik van de spoorwegovergang door fietsers en voetgangers gedurende dertig achtereenvolgende jaren. De hekken aan en de inrichting van de spoorwegovergang zijn naar het oordeel van de...Lees meer

VR 2016/186 Kenteken. Kentekenplaat. Zichtbaarheid.

De kentekenplaat was bijna horizontaal op het achterspatbord gemonteerd en daardoor volstrekt onleesbaar bij een snelheidscontrole. Uit de bewoordingen van artikel 40 WVW volgt dat een kenteken zodanig op een voertuig moet zijn bevestigd, dat het behoorlijk zichtbaar is. Een op zichzelf zichtbare kentekenplaat betekent niet per definitie dat sprake is van een behoorlijk zichtbaar kenteken in de zin van deze bepaling. Als nadere uitwerking van artikel 40 WVW schrijft de Regeling kentekens en kentekenplaten onder meer voor dat de kentekenplaat in beginsel loodrecht en in verticale stand op het...Lees meer

Pagina's