VR-kort *

Déjà vu: affectieschade

De Tweede Kamer heeft op 9 mei 2017 met algemene stemmen het Wetsvoorstel Vergoeding van Affectieschade aangenomen. Op 27 juni 2017 vond het voorbereidend onderzoek plaats van de Vaste Commissie van Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer. De vraag is of de Eerste Kamer nu wel met het nieuwe voorstel zal instemmen, terwijl een soortgelijk voorstel zeven jaar geleden werd verworpen.
De auteur geeft een viertal redenen waarom vergoeding van affectieschade zo van belang is. Ten eerste voorziet vergoeding van affectieschade in een grote behoefte onder naasten en nabestaanden. Dit werd ondubbelzinnig bevestigd in het onderzoeksrapport van Akkermans c.s. Ten tweede kan de vergoeding van affectieschade bijdragen aan erkenning van en genoegdoening voor het aangedane leed. Hoewel het aangedane leed niet kan worden weggenomen door geld, kan het echter wel in enige mate bijdragen aan het (psychische) herstel.

Wir schaffen das. Hoe Duitsland in korte tijd een wettelijke regeling tot vergoeding van affectieschade tot stand bracht

Tot voor kort had Duitsland, evenals Nederland, de twijfelachtige eer te behoren tot een van de weinige Europese landen waarin affectieschade niet wordt vergoed. Daar is op 17 mei verandering in gekomen toen de Bundestag instemde met een wetsvoorstel dat vergoeding van affectieschade mogelijk maakt. De verwachting is dat deze nieuwe regeling deze zomer in werking zal treden.
De Duitse wetswijziging is in verschillende opzichten opmerkelijk. Ten eerste vanwege het snelle totstandkomingstraject: het ontwerpvoorstel dateert van 23 december 2016 en binnen vijf maanden is het voorstel zonder amendementen unaniem aangenomen. Ten tweede is de inhoud van de regeling interessant: zij is te beschouwen als een compromis tussen het Engelse en het Franse recht. Ten derde is de vormgeving bijzonder eenvoudig: het gaat om de invoeging van slechts twee zinnen in het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) en in enkele andere wetten.

Voordeelstoerekening: leuker kunnen we het niet maken, wel inzichtelijker

In het op 8 juli 2016 gewezen arrest TenneT/ABB formuleert de Hoge Raad een nieuwe maatstaf voor de beoordeling van een beroep op voordeelstoerekening, zoals neergelegd in artikel 6:100 BW. Hierbij komt de Hoge Raad expliciet terug op zijn eerdere rechtspraak over dit artikel. Hoewel het arrest in de mededingingsrechtelijke sfeer is gewezen, is het arrest ook daarbuiten van belang. Het leerstuk van voordeelstoerekening maakt immers deel uit van afdeling 6.1.10 BW, die een algemene regeling voor de wettelijke verplichting tot schadevergoeding geeft. Artikel 6:100 BW vindt daardoor toepassing in alle gevallen van schadevergoedingsverplichtingen zodra zich een vraag van voordeelstoerekening voordoet, zoals ook in personenschadezaken meer dan eens het geval is.

Schadevoorkomingsclaims

In het privaatrecht liggen zorgplichten besloten, evenals uit de maatschappelijke zorgvuldigheid voortvloeiende incidentele verplichtingen. Dit zijn positieve verplichtingen tot het betrachten van zorg, door (pro)actief handelen of nalaten, die reeds bestaan voordat schade ontstaat en voordat het aansprakelijkheidsrecht een schending hiervan sanctioneert. Een actor dient de zorgvuldigheid te betrachten die van een redelijk handelend persoon in gelijke omstandigheden mag worden verwacht. Nu deze vereiste zorgvuldigheid gericht is op het voorkomen van schade, spreekt de auteur van de schadevoorkomingsplicht. Het kan hier gaan om het vermijden van een mogelijk risico, om het voorkomen van de realisatie van een bekend risico, alsook om het voorkomen van verdere schade nadat een risico zich heeft verwezenlijkt. De schadevoorkomingsplicht valt uiteen in voorzorgverplichtingen, zorgverplichtingen en nazorgverplichtingen en speelt in verschillende situaties en tal van soorten dreigingen van schade een rol.

From the testing to the deployment of self-driving cars: Legal challenges to policymakers on the road ahead

Self-driving cars and self-driving technology are tested on public roads in several countries on a large scale. With this development not only technical, but also legal questions arise. This article will give a brief overview of the legal developments in multiple jurisdictions – California (USA), United Kingdom, and the Netherlands – and will highlight several legal questions regarding the testing and deployment of self-driving cars

Pagina's